TURKUAZ GÖZ MERKEZİ

: HAFTAİÇİ : 08:30 - 18:00 / C.TESİ : 08:30 - 17:30 RANDEVU : (0312) 447 2525

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA HASTA ve YAKINLARI AYDINLATMA METNİ

(Hasta ve Yakınları İçin)

ÖZEL TURKUAZ GÖZ MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi) i olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler/Kurumlar ile paylaşacak ve KVKK’nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmenin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ankara Ticaret Sicili’ne 201448 sicil numarası ile kayıtlı, 6850432421 vergi numaralı, Nenehatun Caddesi No:61/A Gaziosmanpaşa/Çankaya /ANKARA adresinde mukim Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKimlik bilgileriniz (Ad Soyad, TC Kimlik No, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici TC Kimlik Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal, Cinsiyet bilgisi ve ibraz ettiğim TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi)Hasta numarası ve protokol numaranız,Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,Hizmetlerimizi değerlendirme amacıyla paylaştığınız öneri, yorum metinleri ve anket cevapları,Toplanan kişisel verileriniz;
 2. Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında Çerez Politikamız içeriğinde de kapsamlı olarak açıklandığı üzere elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel bilgileriniz,
 3. Dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
 4. Banka hesap/ Iban numaranız, ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal bilgileriniz,
 5. İletişim bilgileriniz (Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi)
 6. Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için sizlere örnek olması adına aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:
 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
 • Hastanenin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, verilen hizmet karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Hasta yakını olarak kimliğinizin teyidi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Hasta memnuniyetinin arttırılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • İlaç ve tıbbi cihaz temini,
 • Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi yasal süre ile sınırlı olmak üzere saklama,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,Belirtmek gerekir ki; Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca tarafınızın açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
 • Kişisel verilerinizin Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.turkuazgoz.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 • amaçlarıyla sağlık hizmetlerini gereği gibi yürütebilmek çerçevesinde ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecektir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 2. Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri amacıyla ve KVKK’nda yer alan şartlara tabi olarak, güvenliğiniz ve Hastane’mizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak;
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler, Türkiye Eczacılar Birliği başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile,
 • Doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ile,
 • İş ortaklarımız ile,
 • Çalışmakta olduğumuz danışmanlar, denetçiler, uyuşmazlık halinde avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile,
 • SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile,
 • Özel sigortanızın olması halinde anlaşmalı kurumunuzdan provizyon alabilmek adına tedavi olduğunuzu gösterir verilerinizi anlaşmalı kurumunuz ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşu ile,
 • Var ise yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile, Yukarıda belirtilen işbu aktarımlar KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.turkuazgoz.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak elde edilmektedir.Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri; 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği,Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi olup; işbu verileriniz KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile 6. maddesinde yer alan “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın”  hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.Özel Turkuaz Göz Hastalıkları Merkezi olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca;
 •  Veri Güvenliği
 • Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 •  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • paylaşılabilecektir.
 • Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği konusunda kurumsal politika ve prosedürler yazılmış olup; www.turkuazgoz.com internet sitemizde mevcuttur.
 • Kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir
 • Kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir.
 • Hizmet alınan veri işleyenler ile sözleşmeler yapılmaktadır.
 • Güncel yazılımlar kullanılmaktadır, siber saldırılara karşı düzenlenmiş güvenlik ağımız bulunmaktadır.
 • Kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlı olup; antivürüs ve anti spam programlar kullanılmakta, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmekte, sistem zayıflıklarının belirlenmesi için testler yapılmaktadır.
 • Sorunlar hakkında kurumsal raporlama sistemin bulunmaktadır.
 • Sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilip Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup; kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda yangın, sel vb. tabi afetlere karşı koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.
 • Tüm bunlara ek olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
 • KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “www.turkuazgoz.com” web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;
 •  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
 • Nenehatun Caddesi No:61/A GOP/Çankaya/ANKARA adresine bizzat teslim etme sureti ile,
 • Noter kanalı ile,
 • veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıylaYukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Hastane’mize iletmeniz takdirde talebinize ilişkin başvurunuzun en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır.
 • Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
 • iletebileceğiniz gibi isbu taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemleri kullanmak sureti ile de Şirketimize iletmeniz mümkündür.